ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ปี 2561
19% Complete
1 of 80
ข้อที่ 1.

ตามพุทธประวัติ เหตุการณ์ใดในคราวประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่แสดงให้เห็นว่า “มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนให้ประเสริฐสูงสุดได้”