ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
25% Complete
24 of 32
ข้อที่ 24.

ข้อใดมีชนิดของประโยคแตกต่างจากข้ออื่น