ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
17% Complete
3 of 52
ข้อที่ 3.

ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้

เกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานการปลูกพืชและสัตว์เลี้ยง งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง ปัจจุบันมีความต้องการพืชผักปลอดสารพิษในกลุ่มผู้รักสุขภาพ ทำให้เกษตรกรรมทางเลือกเป็นแนวทางที่เกษตรกรน่าจะอยู่รอดได้