ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
81% Complete
13 of 52
ข้อที่ 13.

การเขียนแนะนำสถานที่ข้อใดใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องตามบริบท