ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
21% Complete
1 of 52
ข้อที่ 1.

ข้อความตอนใดเป็นข้อความแสดงข้อคิดเห็น

๑) นกเงือกมีบทบาทช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ในป่า ๒) พวกมันจะบินครอบคลุมและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ากว้างมาก ๓) ทำให้ป่าเกิดความสมดุลจากการกระจายเมล็ดพันธุ์ผ่านมูลนก ๔) หากอนุรักษ์นกเงือกไว้ก็น่าจะสามารถอนุรักษ์และสร้างสมดุลพืชพรรณในป่าได้อีกมาก