ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
36% Complete
4 of 25
ข้อที่ 4.

คำในข้อใดใช้ได้มากกว่า ๑ ความหมายทั้ง ๒ คำ