แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อักษรสามหมู่
67% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

ข้อใดไม่อยู่ในอักษรสามหมู่

เฉลย

อักษรสามหมู่ประกอบด้วย อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ