แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนย่อความ
67% Complete
7 of 12
ข้อที่ 7.

หากเรื่องที่เราต้องการจะเขียนย่อความมีเนื้อเรื่องอยู่ ๑๐ ย่อหน้า เราควรย่อความอย่างไร

เฉลย

เรื่องที่ต้องการจะย่อความจะมีกี่ย่อหน้าก็ตาม ควรย่อความส่วนที่เป็นเนื้อหาให้เหลือเพียงย่อหน้าเดียว