แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2
40% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

มีแตงโม 3 ขนาด ขนาดเล็ก 24 ผล ขนาดกลาง 32 ผล ขนาดใหญ่ 72 ผล นำมาจัดเป็นกอง กองละเท่า ๆ กันให้ได้มากที่สุดโดยไม่ปนขนาดกัน และไม่เหลือเศษ จะได้กองละกี่ผล และได้ทั้งหมดกี่กอง