แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

ดินสอใช่สิ่งมีชีวิตหรือไม่

เฉลย

ไม่ใช่