แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
29% Complete
1 of 14
ข้อที่ 1.

ข้อสอบชุดหนึ่งมี 2 ตอน
   ตอนที่ 1 มี 5 ข้อ ให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จ
   ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก
ถ้าต้องตอบข้อสอบชุดนี้ทุกข้อโดยไม่เว้นแล้วจะวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่างๆ กันทั้งหมดเท่ากับเท่าใด