แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
45% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

ถ้า A = {∅ , 0 , 1 , {1} , {1 , 2} , {3}} และ P(A) เป็นเพาเวอร์เซตของ A แล้ว จำนวนสมาชิก ของเซต P(A) − A เท่ากับเท่าใด

เฉลย

A = {∅ , 0 , 1 , {1} , {1 , 2} , {3}}
P(A) = {∅ , 0 , 1 , {1} , {1 , 2} , {3}}
n[P(A)] = 2n(A) = 26 = 64
A และ P(A) มีสมาชิกที่ซ้ำกัน2 ตัวคือ ∅ , {1}
ดังนั้น P(A) − A จึงมีสมาชิก 64 − 2 = 62 ตัว