แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 หลักธรรมค้ำจุนโลก
70% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. พุทธศาสนสุภาษิตใด ที่ตรงกับเมตตาธรรมค้ำจุนโลก