แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
85% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. ข้อใดแสดงว่า พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ