แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
50% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. วันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือวันอะไร