แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
35% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4.

อัตราการเกิดปฏิกิริยา คือ

เฉลย

อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา หมายถึง ปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลง หรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อหน่วยเวลา โดยอาจวัดปริมาณของสารได้จากความเข้มข้น ปริมาตร หรือมวลของสารที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดปฏิกิริยา ซึ่งสามารถเขียนสูตรแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี = ปริมาณสารตั้งต้นที่ลดลง/เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา
                                  = ปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น/เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา