แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. สิ่งไม่มีชีวิตชนิดใดที่คนประดิษฐ์ขึ้น