แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 4
53% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. พิจารณาข้อความที่กำหนด 1. พืชที่มีลำต้นตั้งตรง 2. พืชที่มีน้ำหนักเบา 3. พืชที่มีลำต้นกลวง 4. พืชที่มีรากขนาดใหญ่ ข้อใดน่าจะเป็นลักษณะที่เหมาะสมของพืชที่ขึ้นอยู่บนบก