แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 4
53% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12.

พิจารณาข้อมูลในตาราง และบอกว่าข้อใดบันทึกข้อมูลผิด