แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2
100% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

ยกกล่อง -> เคลื่อนที่

จับลูกบอล -> หยุดเคลื่อนที่

A -> เปลี่ยนรูปร่าง

จากความสัมพันธ์ A ควรเป็นข้อใด