แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
87% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. สิ่งของในข้อใดที่ต้องทำจากวัสดุที่กันน้ำ