แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10
100% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2.

หินมีชีวิตหรือไม่

เฉลย

ไม่มีชีวิต