แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ (Genetic)
20% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

ลักษณะใดที่เรียกว่า codominant