ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 30
20% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

ข้อใดเป็นคำไทยแท้

เฉลย

ปัญญาเป็นคำบาลี (ป.) ศึกษาเป็นคำสันสกฤต (ส.) และเดินเป็นคำเขมร (ข.)*

*หมายเหตุ "เดิน" ถูกแผลงมาจากคำว่าดำเนินซึ่งเป็นภาษาเขมร