ภาษาไทย ป.1 - ป.3 ข้อใดใช้คำถูก
80% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

ลักษณะนามคือ ด้าม

เฉลย

ปากกา