แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ระบบนิเวศน์หมายถึงสิ่งใด

 

เฉลย

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม