ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม
40% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ลักษณนามของ  กรรไกร  คือข้อใด

เฉลย

เล่ม