ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 9
100% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้อง
เฉลย

4 รูป ได้แก่ เอก โท ตรี จัตวา 5 เสียง ได้แก่ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา