ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 9
95% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. คำว่า แหลง มีความหมายตรงกับข้อใด