ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 9
85% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. ข้อใดประสมสระ เ–า
เฉลย

สระอะ, สระเอา