ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ
100% Complete
5 of 5
ข้อที่ 5.

คำถามที่ ๕ เราควรปฏฺิบัติตนอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นมิตรที่ดี