ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 4
85% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า แตะ
เฉลย

สระแอะ