ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 4
85% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. ข้อใดมี สระ –ะ ประสมอยู่
เฉลย

สระอะ, สระอา