ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 4
85% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการแสดงบทบาทสมมุติ