ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 4
85% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. "เมืองไทยเมืองทอง เป็นของคนไทย ชาติอื่นผู้ใด จะหมายมาครอง ไทยสามัคคี เหมือนพี่เหมือนน้อง ช่วยกันปกป้อง คุ้มครองไทยไว้" ข้อความนี้กล่าวถึงข้อใด