ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 6
65% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ………วิ่งขึ้นบันได ควรเติมข้อใด