ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 6
65% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. คำว่า อยู่ หมายความว่าอย่างไร