แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1
86% Complete
1 of 14
ข้อที่ 1. ทดลองใช้มือปัดลูกบอลที่อยู่นิ่ง ผลจะเป็นอย่างไร