แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5
15% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

เศษส่วนชุดใดเรียงจากน้อยไปมาก

เฉลย

เพราะ 1. เรียงจากมากไปน้อย
2. ไม่มีการเรียงลำดับเนื่องจากเศษส่วนที่ 3 จำนวน = 1
3. เรียงจากน้อยไปมาก
4. เรียงจากมากไปน้อย