แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4
100% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 15/25

เฉลย