แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3
100% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

ดารณีและลลิตานัดทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ดารณีมาถึงร้านอาหารก่อนเที่ยง 12 นาที ลลิตามาถึงร้านอาหาร เวลา 12.12 น.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

เฉลย