เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
80% Complete
1 of 25
ข้อที่ 1. วัตถุประสงค์ของการใช้แผนที่คือข้อใด