แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สุโขทัย
80% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2. ในช่วงแรกสุโขทัยปกครองแบบใด