แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5
70% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

พ่อของสันติปลูกผักซึ่งเป็นพันธุ์ดี
จากประโยคที่กำหนด ข้อใดคือส่วนขยายกรรม

เฉลย

ซึ่งเป็นพันธุ์ดี เป็นส่วนขยายกรรม (ผัก) ในประโยค บอกให้รู้ว่า ผักที่พ่อของสันตินำมาปลูกนั้น เป็นพันธุ์ที่ดี