แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 16
13% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

ถ้าต้องการทราบว่าอาหารชนิดหนึ่งมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหรือไม่ จะทดสอบโดยใช้สารใด

เฉลย

การทดสอบโปรตีนมี 2 วิธี คือ
   1. ใช้สารละลายไบยูเรต (สารละลายผสมระหว่าง CuSO4 และ NaOH) ถ้าหากมีโปรตีนจะเปลี่ยนสีสารละลายไบยูเรตจากฟ้า → ม่วง
   2. ใช้สารละลายกรดไนตริกเข้มข้น โดยนำไปต้มกับอาหาร ถ้าหากมีโปรตีนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง