แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 15
30% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

ในธรรมชาติประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง

เฉลย

การจำแนกสิ่งแวดล้อม ในการจำแนกสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้หลายจำพวกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแบ่ง ดังนี้
เช่น สิ่งแวดล้อมแบ่งตามการมีชีวิตได้ 2 ลักษณะ
     1. สิ่งแวดล้อมมีชีวิต (Biotic Environments) หมายถึง สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย
     2. สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environments) หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น เช่น อากาศ น้ำ แสงสว่าง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น