แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 14
95% Complete
1 of 19
ข้อที่ 1.

ดอกครบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศเหมือนกันในข้อใด

เฉลย

ดอกครบส่วนต้องมีองค์ประกอบครบ 4 ส่วน คือ กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย ในขณะที่ดอกสมบูรณ์เพศต้องมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ดังนั้น องค์ประกอบที่ต้องมีเหมือนกันในดอกครบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศคือ เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย