แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 13
75% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

การกระจายอนุภาคของสารใดๆ จากบริเวณที่มีความหนาแน่นของอนุภาคของสารมากไปสู่ที่ซึ่งมีความหนาแน่นของอนุภาคของสารน้อย เรียกว่าอะไร

เฉลย

การแพร่ เป็นการกระจายตัวของโมเลกุลของสสารจากจุดที่มีความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของอนุภาคสูงกว่า ไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าด้วยการเคลื่อนที่เชิงสุ่มของโมเลกุล การแพร่จะทำให้เกิดการผสมของวัสดุอย่างช้าๆ สำหรับเฟสหนึ่งๆของวัสดุใดๆก็ตามที่มีอุณหภูมิสม่ำเสมอ และไม่มีแรงภายนอกมากระทำกับอนุภาค กระบวนการแพร่ยังคงเกิดถึงแม้ว่าสารจะผสมกันโดยสมบูรณ์หรือเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว การเคลื่อนที่ของโมเลกุล จากพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่ความเข้มข้นที่ต่ำกว่าเรียกว่าการแพร่ทั้งสิ้น