ภาษาไทย ป.1 - ป.3 มาตราตัวสะกด
93% Complete
1 of 14
ข้อที่ 1. ๑. ข้อใดเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กก
เฉลย

อ่านว่า เทก-นิก