แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. สติ หมายถึงข้อใด